MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI S.A. w likwidacji

W wyniku wejścia w życie w dniu 29 września 2023 r. zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023r poz. 681 z późń. zm. – dalej: „UFI”) wprowadzonych ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 г. poz. 1723), które to zmiany nałożyły na Alternatywne Spółki Inwestycyjne ograniczenia w zakresie traktowania osób fizycznych jako klientów profesjonalnych, akcjonariusze spółki na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.11.2023 podjęli uchwałę o likwidacji funduszu.