Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  Millennials Venture Capital ASI S.A, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66, zwana dalej Millennials.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Millennials jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
 • Osoby, które wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych Millennials (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
 • Osoby przesyłające do Millennials Pitch Deck (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
*  - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli
 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami) a także dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli mogą być przetwarzane również w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Millennials w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Millennials oraz realizacji łączących strony umów.
Osoby przesyłające zapytania poprzez pocztę e-mail oraz telefonicznie
 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Millennials.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.
Osoby, które wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych Millennials Z pełną klauzulą informacyjną dla osób, które wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych Millennials można zapoznać się w tym miejscu.
Osoby przesyłające do Millennials „Pitch Deck” Z pełną klauzulą informacyjną dla osób, które przesyłają do Millennials „Pitch Deck” można zapoznać się w tym miejscu.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Millennials moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:Dane kontaktowe administratora danych: Millennials Venture Capital ASI S.A. ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław Adres e-mail: office@millennials.vcDane kontaktowe inspektora ochrony danych: Imię i nazwisko: Wojciech Byrski Adres e-mail: millenials@inspektor-danych.info